SMA0015
SMA0015
Threee gooseberries drawn on white background